นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างความรู้ด้านพื้นฐานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และการวางแผนครอบครัว ผนวกกับความรู้ด้านประชากรศาสตร์ การบริหารจัดการและการสื่อสาร ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ ๒ หลักวิชาเข้าด้วยกัน ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ เผยแพร่ความรู้ด้านการเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
- นักวิจัย ด้านจุลภาค และมหัพภาคด้านการเจริญพันธุ์และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
- ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษาและการบริการ ด้านเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
- ผู้ช่วยหรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมสน๖๑๐ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์พันธุศาสตร์ 2
รมสน๖๑๔ : ชีววิทยาและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง 2
รมสน๖๑๕ : การสื่อสารเพื่อการประยุกต์เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 1
รมสน๖๑๖ : คลื่นเสียงความถี่สูงทางอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
รมสน๖๑๗ : ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3
รมสน๖๑๘ : จริยธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์ 1
รมสน๖๑๙ : การจัดการโครงการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ 2
รมสน๖๒๑ : เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 3
รมสน๖๒๓ : ภาวะการมีบุตรยาก 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมสน๖๑๑ : สุขอนามัยทางเพศ 2
รมสน๖๒๐ : เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 2
รมสน๖๒๒ : ประชากรและการเจริญพันธุ์ 2
สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
สศอค๖๔๔ : สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมสน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12