นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้ปฏิบัติงานในห้องตรวจจุลชีววินิจฉัย
- ผู้จัดการหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจว๕๓๑ : แบคทีเรียวิทยาคลินิก 1
ศรจว๕๓๒ : เชื้อราและมัยโคแบคทีเรียวิทยาคลินิก 1
ศรจว๕๓๓ : ไวรัสวิทยาคลินิก 1
ศรจว๕๓๔ : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของการติดเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๕๓๕ : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของการติดเชื้อไวรัส และเทคนิคระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
ศรจว๕๓๖ : ปฏิบัติการพื้นฐานและเทคนิคระดับโมเลกุลการวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรีย 1
ศรจว๕๓๗ : ปฏิบัติการพื้นฐานและเทคนิคระดับโมเลกุลการวินิจฉัยการติดเชื้อราและมัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๕๓๘ : ปฏิบัติการพื้นฐานและเทคนิคระดับโมเลกุลการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส 1
ศรจว๕๓๙ : การจัดการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย 1
ศรจว๕๔๑ : การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีวคลินิก 1
ศรจว๕๔๒ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย์ 1
ศรจว๕๔o : การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย 1
ศรจว๖๓๑ : สัมมนาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ 1
ศรจว๖๓๒ : เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 1
ศรจว๖๓๓ : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรจว๕๔๓ : พันธุศาสตร์ของแบคทีเรียฐานราก 1
ศรจว๕๔๔ : พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๑ : หลักการของการวิเคราะห์ไมโครไบโอม 1
ศรจว๖๔๒ : การติดและการตรวจหาเชื้อริกเก็ตเซีย 1
ศรจว๖๔๓ : ความสัมพันธ์ทางคลินิกในการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย รา และมัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๔ : ความสัมพันธ์ทางคลินิกในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส 1
ศรจว๖๔๕ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรา 1
ศรจว๖๔๖ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๗ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๘ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดไวรัส 1
ศรจว๖๔๙ : การวินิจฉัยจุลชีพดื้อยา 1
ศรจว๖๕๐ : พีซีอาร์แบบเรียลไทม์ทางงานจุลชีววินิจฉัย 1
ศรจว๖๕๑ : เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
ศรจว๖๕๒ : ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
ศรจว๖๕๓ : เทคโนโลยีนวัตกรรมของการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยทางจุลชีววิทยาคลินิก 1
ศรจว๖๕๔ : โรคไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 1
ศรจว๖๕๕ : โรคแบคทีเรีย รา และ มัยโคแบคทีเรียอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 1
ศรจว๖๕๖ : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
ศรจว๖๕๗ : การทดสอบทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
ศรจว๖๖๐ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจว๕๓๑ : แบคทีเรียวิทยาคลินิก 1
ศรจว๕๓๒ : เชื้อราและมัยโคแบคทีเรียวิทยาคลินิก 1
ศรจว๕๓๓ : ไวรัสวิทยาคลินิก 1
ศรจว๕๓๔ : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของการติดเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๕๓๕ : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของการติดเชื้อไวรัส และเทคนิคระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
ศรจว๕๓๖ : ปฏิบัติการพื้นฐานและเทคนิคระดับโมเลกุลการวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรีย 1
ศรจว๕๓๗ : ปฏิบัติการพื้นฐานและเทคนิคระดับโมเลกุลการวินิจฉัยการติดเชื้อราและมัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๕๓๘ : ปฏิบัติการพื้นฐานและเทคนิคระดับโมเลกุลการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส 1
ศรจว๕๓๙ : การจัดการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย 1
ศรจว๕๔๑ : การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีวคลินิก 1
ศรจว๕๔๒ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย์ 1
ศรจว๕๔o : การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย 1
ศรจว๖๓๑ : สัมมนาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ 1
ศรจว๖๓๒ : เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 1
ศรจว๖๓๓ : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรจว๕๔๓ : พันธุศาสตร์ของแบคทีเรียฐานราก 1
ศรจว๕๔๔ : พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๑ : หลักการของการวิเคราะห์ไมโครไบโอม 1
ศรจว๖๔๒ : การติดและการตรวจหาเชื้อริกเก็ตเซีย 1
ศรจว๖๔๓ : ความสัมพันธ์ทางคลินิกในการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย รา และมัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๔ : ความสัมพันธ์ทางคลินิกในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส 1
ศรจว๖๔๕ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรา 1
ศรจว๖๔๖ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๗ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดแบคทีเรีย 1
ศรจว๖๔๘ : ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคที่เกิดจากการติดไวรัส 1
ศรจว๖๔๙ : การวินิจฉัยจุลชีพดื้อยา 1
ศรจว๖๕๐ : พีซีอาร์แบบเรียลไทม์ทางงานจุลชีววินิจฉัย 1
ศรจว๖๕๑ : เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
ศรจว๖๕๒ : ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
ศรจว๖๕๓ : เทคโนโลยีนวัตกรรมของการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยทางจุลชีววิทยาคลินิก 1
ศรจว๖๕๔ : โรคไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 1
ศรจว๖๕๕ : โรคแบคทีเรีย รา และ มัยโคแบคทีเรียอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 1
ศรจว๖๕๖ : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
ศรจว๖๕๗ : การทดสอบทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
ศรจว๖๖๐ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจว๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6