นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการศึกษาหรือนักวิจัยการศึกษา
- ผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ครูผู้สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรกส๕๓๑ : หลักการพื้นฐานงานวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๓๒ : การเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๓ : หลักการพื้นฐานการวัดผลการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๔ : พื้นฐานการพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๕ : วิธีการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๓๖ : ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๗ : วิธีวัดผลการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๘ : แนวทางการพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๙ : วิธีการสอนในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๐ : สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกส๕๔๑ : กระบวนการพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๒ : สถานการณ์จำลองในการสอนและวัดผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๔๓ : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 2
ศรกส๕๔๔ : วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ 2
ศรกส๕๔๕ : สถิติพื้นฐานทางการศึกษา 2
ศรกส๕๔๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๗ : การประกันคุณภาพการศึกษาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๘ : การพัฒนาอาจารย์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๙ : ภาวะผู้นำกับการจัดการองค์กรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๕๐ : การจัดประสบการณ์ทางคลินิกและการสะท้อนความคิด 1
ศรกส๕๕๑ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๕๒ : นวัตกรรมการศึกษาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๕๓ : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๕๔ : จิตวิทยาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๕๕ : การวัดผลทางการศึกษาขั้นสูง 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรกส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรกส๕๓๑ : หลักการพื้นฐานงานวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๓๒ : การเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๓ : หลักการพื้นฐานการวัดผลการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๔ : พื้นฐานการพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๕ : วิธีการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๓๖ : ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๗ : วิธีวัดผลการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๘ : แนวทางการพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๓๙ : วิธีการสอนในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๐ : สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกส๕๔๑ : กระบวนการพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๒ : สถานการณ์จำลองในการสอนและวัดผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๔๓ : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 2
ศรกส๕๔๔ : วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ 2
ศรกส๕๔๕ : สถิติพื้นฐานทางการศึกษา 2
ศรกส๕๔๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๗ : การประกันคุณภาพการศึกษาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๘ : การพัฒนาอาจารย์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๔๙ : ภาวะผู้นำกับการจัดการองค์กรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๕๐ : การจัดประสบการณ์ทางคลินิกและการสะท้อนความคิด 1
ศรกส๕๕๑ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๕๒ : นวัตกรรมการศึกษาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๕๓ : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๕๔ : จิตวิทยาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรกส๕๕๕ : การวัดผลทางการศึกษาขั้นสูง 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรกส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6