นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ข้อมูลหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

1. MASTER OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
2. 

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรให้ความรู้ความสามารถซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาหรือวิจัยที่ครอบคลุมงานการแพทย์แผนไทย ทุกด้าน เพื่อสร้างนักวิจัยนักวิชาการซึ่งเป็นที่ต้องการในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12*            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 (48*)            หน่วยกิต
* สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์) และผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้เรียนปรับพื้นฐาน
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12*            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 (48*)            หน่วยกิต
* สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์) และผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้เรียนปรับพื้นฐาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรืองาน ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๑๕ : เทคนิคที่จำเป็นในการทำวิจัยทางด้านแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๑๔ : มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรพท๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๑๕ : เทคนิคที่จำเป็นในการทำวิจัยทางด้านแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๑๔ : มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรพท๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6