นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์การแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักฟิสิกส์การแพทย์
- นักฟิสิกส์รังสี
- นักวิทยาศาสตร์รังสี
- นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์รังสีด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรรส๖๑๐ : ฟิสิกส์การแผ่รังสี 2
ศรรส๖๒๓ : กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์รังสี 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรรส๖๐๔ : ชีววิทยาการแผ่รังสี 2
ศรรส๖๐๖ : การบริการการป้องกันการแผ่รังสี 2
ศรรส๖๒๒ : การประมวลผลภาพการแพทย์ 2
ศรรส๖๒๔ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแผ่รังสี 1
ศรรส๖๒๕ : ฟิสิกส์สุขภาพทางการแพทย์ 1
ศรรส๖๒๙ : ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
ศรรส๖๓๔ : ฟิสิกส์ทางรังสีบำบัด 1
ศรรส๖๓๘ : ฟิสิกส์ทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย 1
ศรรส๖๔๒ : การปฎิบัติงานทางคลินิก 2
ศรรส๖๕๑ : อุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพในวิทยาศาสตร์รังสี 2
ศรรส๖๕๒ : การวัดปริมาณการแผ่รังสี 1
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรรส๖๐๓ : นิวไคลด์รังสีและสารประกอบทำรอย 2
ศรรส๖๒๗ : รังสีเภสัชกรรม 2
ศรรส๖๓๑ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก 1
ศรรส๖๔๐ : หลักภาพเอ็มอาร์ 2
ศรรส๖๕๓ : การประกันคุณภาพเครื่องมือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
ศรรส๖๕๔ : วิทยามะเร็งด้านการแผ่รังสี 1
ศรรส๖๕๕ : เทคนิคทางรังสีบำบัดขั้นสูง 2
ศรรส๖๕๖ : การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในงานรังสีบำบัด 2
ศรรส๖๕๗ : การวัดปริมาณการแผ่รังสีและการประกันคุณภาพในงานรังสีบำบัด 3
ศรรส๖๕๘ : การประกันคุณภาพการถ่ายภาพด้วยรังสีทางวินิจฉัย 1
ศรรส๖๕๙ : การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในงานรังสีวิทยาวินิจฉัย 2
ศรรส๖๖๐ : เทคนิคชั้นสูงทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรรส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12