นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในธนาคารเลือดและห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาล ศูนย์บริการโลหิต หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น
- นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตซึ่งปฏิบัติงานในธนาคารเลือดและห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาล ศูนย์บริการโลหิต หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น
- นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ธนาคารเลือดและห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาล ศูนย์บริการโลหิต หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรธล๕๐๔ : ฮีมาฟีเรสิส 2
ศรธล๕๐๘ : ส่วนประกอบของเลือดและการให้เลือดขั้นสูง 2
ศรธล๕๐๙ : วิทยาภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรธล๕๑๐ : ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรธล๕๑๑ : สัมมนาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรธล๕๑๒ : การรับบริจาคเลือดและการเตรียมเลือด 2
ศรธล๕๑๓ : มาตรฐานและการบริหารจัดการธนาคารเลือดและการบริการโลหิต 1
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพธ๕๐๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
ศรธล๖๐๒ : โลหิตวิทยา 1
ศรธล๖๐๔ : เอชแอลเอและความสำคัญทางคลินิก 3
ศรธล๖๐๕ : การรักษาด้วยการให้เลือด 1
ศรธล๖๐๖ : เทคนิคระดับโมเลกุลในวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรสว๕๐๑ : สถิติ 3
ศรสว๕๐๕ : พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรธล๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรธล๕๐๔ : ฮีมาฟีเรสิส 2
ศรธล๕๐๘ : ส่วนประกอบของเลือดและการให้เลือดขั้นสูง 2
ศรธล๕๐๙ : วิทยาภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรธล๕๑๐ : ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรธล๕๑๑ : สัมมนาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรธล๕๑๒ : การรับบริจาคเลือดและการเตรียมเลือด 2
ศรธล๕๑๓ : มาตรฐานและการบริหารจัดการธนาคารเลือดและการบริการโลหิต 1
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพธ๕๐๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
ศรธล๖๐๒ : โลหิตวิทยา 1
ศรธล๖๐๔ : เอชแอลเอและความสำคัญทางคลินิก 3
ศรธล๖๐๕ : การรักษาด้วยการให้เลือด 1
ศรธล๖๐๖ : เทคนิคระดับโมเลกุลในวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรสว๕๐๑ : สถิติ 3
ศรสว๕๐๕ : พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรธล๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6