นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการระบาด)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักระบาดวิทยา
- นักวิจัยทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทำงานด้านจัดการฐานข้อมูล

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรวป๕๐๑ : แนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข 3
ศรวป๕๐๒ : ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค 3
ศรวป๕๐๓ : รูปแบบ และระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยา 3
ศรวป๖๙๔ : การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด 3
สศชส๖๐๒ : ชีวสถิติ ข 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศชส๖๐๘ : สถิติสุขภาพ 3
สศชส๖๓๐ : วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สศชส๖๙๕ : สัมมนาชีวสถิติ 2
สศรบ๖๐๔ : วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด ๑ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12