นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการสอนสาธิตในการชันสูตรศพในห้องผ่าศพ โดยแพทย์นิติเวช และเน้นหนักไปทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการสืบสวนสอบสวน และพิสูจน์หลักฐานต่างๆ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันทางนิติวิทยาศาสตร์ สามารถทำการตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยา พิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่และลูก ตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา
- นักวิจัยในสถาบันทางนิติวิทยาศาสตร์ สามารถทำการวิจัยในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น วิจัยด้านสาร พิษ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วัตถุพยาน
- ที่ปรึกษาในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจวัตถุพยานต่างๆ เช่น เอกสาร ลายพิมพ์นิ้วมือ ปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด พยานวัตถุทางชีววิทยา เพื่อประกอบการพิจารณา ของศาล
- ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรนว๕๐๑ : นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
ศรนว๕๐๒ : นิติพันธุศาสตร์ 2
ศรนว๕๐๓ : นิติพยาธิวิทยา 1
ศรนว๕๐๔ : การพิสูจน์บุคคล 1
ศรนว๕๐๕ : พิษวิทยา 2
ศรนว๕๐๖ : การวิเคราะห์ทางพิษวิทยา 2
ศรนว๕๐๗ : การตรวจชันสูตรสถานที่เกิดเหตุ 2
ศรนว๕๐๘ : เทคนิคการตรวจวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
ศรนว๕๐๙ : สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
ศรนว๕๑๐ : หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรนว๕๓๑ : การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 2
ศรนว๕๓๒ : การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 2
ศรนว๕๓๓ : การตรวจพิสูจน์เอกสาร 2
ศรสว๕๐๑ : สถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรนว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12