นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ทั้งด้านประสาทกายวิภาคศาสตร์ และทางด้าน กายวิภาคศาสตร์อย่างสูงและละเอียดขึ้น ประกอบการวิจัยทางด้านบูรณาการกายวิภาคศาสตร์ด้วยศีลธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษาทางด้านกายวิภาคศาสตร์
- นักวิจัยทางด้านกายวิภาคศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรกว๕๐๒ : กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรกว๕๐๓ : วิทยาเอมบริโอ 1
ศรกว๕๐๔ : ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 3
ศรกว๕๐๙ : สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1
ศรกว๕๑๖ : จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑ 2
ศรกว๕๑๗ : จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒ 1
ศรกว๕๑๘ : มหกายวิภาคศาสตร์ ๑ 3
ศรกว๕๑๙ : มหกายวิภาคศาสตร์ ๒ 2
ศรกว๕๒๐ : มหกายวิภาคศาสตร์ ๓ 3
ศรกว๕๒๑ : มหกายวิภาคศาสตร์ ๔ 2
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรกว๕๐๗ : ไมโครเทคนิค 2
ศรกว๕๐๘ : กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของร่างกายมนุษย์สำหรับสื่อทางการแพทย์ 2
ศรกว๕๑๒ : พันธุศาสตร์มนุษย์และชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 2
ศรกว๕๑๓ : การสอนทางกายวิภาคศาสตร์เชิงปฏิบัติ 1
ศรกว๕๑๔ : ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ 1
ศรกว๕๑๕ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ 1
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรสว๕๐๑ : สถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรกว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12