รายวิชาจริยธรรมการวิจัย GRID 521 RESEARCH ETHICS

กำหนดการเรียนการสอนรายวิชาบฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563 (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 7, 13, 21, 28 มีนาคม และ 4 เมษายน 2564


ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยบนพื้นฐานของจริยธรรม การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยและสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย 1 (1-0-2) หน่วยกิต (GRID 521 RESEARCH ETHICS) หมวดวิชาเลือก ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน - ภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย ในภาคต้น (บรรยายภาษาไทย), ภาคปลาย (บรรยายภาษาอังกฤษ) ของทุกปีการศึกษา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมายของคำว่าจริยธรรมการวิจัย และแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติจริยธรรมการวิจัยได้

รวมถึงความเป็นเจ้าของผลงานที่ตีพิมพ์ การประพฤติมิชอบทางด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม หลักการจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ทดลอง และหลักการควบคุมดูแลความปลอดภัยของบุคลากร สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทางชีวภาพ

2. อธิบายการรับเข้าเป็นอาสาสมัคร กระบวนการบอกกล่าว

เพื่อขอความยินยอม กลุ่มเปราะบาง การปกป้องการเป็นส่วนตัว และรักษาความลับ

3. อธิบายการดูแลสัตว์ทดลองระหว่างการวิจัย ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์

4. วิเคราะห์ปัญหาการประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมการวิจัย และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา

5. วิจารณ์แนวทางอันควรประพฤติปฏิบัติจากกรณีศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย

6. อธิบายหลักการและสืบค้นแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัย และความมั่นคงทางชีวภาพ

เพื่อนำไปไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนที่ทำการอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 218