นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
รัชพล โภคธรรม

รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Image Description
ทรายทอง เชื้อนุ่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วรัญชัย พนานุรักษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
สุเมธ แก้วสุพัฒน์

นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ชนะ ก้อนทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


Image Description
กฤตยชญ์ คงคติธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
ทัศนีย์ ทองทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
นนท์ มหาวงศ์ตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
ภูปกรณ์ ชูทวด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรินทร์ นวกิจกนก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
ณัฐรดา ป๋อพริ้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล