นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
วรัญชัย พนานุรักษา

รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล


Image Description
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ศันสนีย์ บุญนิธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ทรายทอง เชื้อนุ่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
พัช วงบุญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
รัชพล โภคธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
รางวัล กสานติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรินทร์ นวกิจกนก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
สุเมธ แก้วสุพัฒน์

นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์


Image Description
ทัศนีย์ ทองทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
ณัฐรดา ป๋อพริ้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


Image Description
ชนะ ก้อนทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ