นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
วรัญชัย พนานุรักษา

รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Image Description
ทรายทอง เชื้อนุ่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
สุเมธ แก้วสุพัฒน์

นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ชนะ ก้อนทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


Image Description
ทัศนีย์ ทองทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
นนท์ มหาวงศ์ตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
พัช วงบุญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
รัชพล โภคธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรินทร์ นวกิจกนก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
ณัฐรดา ป๋อพริ้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์