นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
ทิวาลัย สุจินพรัหม

รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนา


Image Description
จิราภรณ์ จีนสมุทร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


Image Description
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
วีระชัย เขม้นงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
อัจฉรา รอดพ้น

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3