นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานแผนและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ทิวาลัย สุจินพรัหม

หัวหน้างานแผนและพัฒนา


Image Description
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
วีระชัย เขม้นงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
อัจฉรา รอดพ้น

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3