นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานรับนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
วีรยา จยาวรรณ

รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา


Image Description
ธัญวลัย สิริไพโรจน์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
กรรณิการ์ แสงศรี

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการศึกษา