นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานรับนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การรับสมัครและการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาไทย


Image Description
กรรณิการ์ แสงศรี

รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา


Image Description
ชญาดา โพธิรังษี

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธรรม์พงศ์ คำคม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
เนาวรัตน์ อิ่มใจ

นักวิเทศสัมพันธ์