นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา


Image Description
Dr. Aung Win Tun

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์