นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

  • งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
  • โทรศัพท์ : 0 2441 4125
Image Description
ธัญวลัย สิริไพโรจน์

หัวหน้างานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์


Image Description
สุปราณี อัศวชีพ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ณัฐนนท์ ซ่อนกลิ่น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา