นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานพัฒนาหลักสูตร
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
นฤดล คงทน

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร


Image Description
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วราพร จงแจ่ม

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
นิชาภา วงษ์มหัทธน

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
กันทิมา ช่อกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป