นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานพัฒนาหลักสูตร

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
นฤดล คงทน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร


Image Description
ชนิดาภา สุทธิคณะ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วราพร จงแจ่ม

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
นิชาภา วงษ์มหัทธน

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์

นักวิชาการศึกษา