นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
วรรณา ช่วยรักษา

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ


หน่วยประชาสัมพันธ์
Image Description
ปาณิสรา ร้อยชิน

นักประชาสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ปราณี หนูสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
พลยุทธ์ ปานจันทร์

นักประชาสัมพันธ์


หน่วยโสตทัศนศึกษา
Image Description
คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ชลญภัสส์ แสงเสน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
วิชาญ ภิรมย์บัว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ทศพล อินทประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา