นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

Image Description
วารุณี อัศวธัญญาสกุล

หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์


Image Description
ณัฐพล ชิตณรงค์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปิยะ เที่ยงดี

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ปุญชรัศมิ์ แทบทาม

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
นฐมล จักรเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
นิมิตร ปันธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร