นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ขวัญฤทัย ราชสีห์

หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล


หน่วยสารบรรณ
Image Description
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
พัทธยา ถาวรสุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)


Image Description
วิไลลักษณ์ สุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
สุนทรี ปิ่นประชา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
ทวีศักดิ์ แสงสุมโน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
อ้อย ไชยมาตย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
สายพิรุณ คุ่ยโล่

พนักงานธุรการ ระดับ ส2


หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Image Description
สมหมาย ธนรักศักดิ์

ช่างเทคนิค (ผู้ชำนาญงาน)


Image Description
สุภาพร มั่นหรั่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
อนันต์ สุวิมลเสถียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
พิภพ เพ็ชรน้ำขาว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
เลอศักดิ์ ใจเลิศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2


Image Description
ธรรมกร สุนทรวิภาต

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
อุดม โพธิ์ประสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
ธนะพัฒน์ วสุสมบูรณ์ยศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
อภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
นนทกาญน์ พึ่งไทย

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
สำเภา กรานจำนงค์

แม่บ้าน ระดับ บ2


Image Description
ลำดวน ทองบุญ

แม่บ้าน ระดับ บ1


Image Description
ธีระศักดิ์ เหมือนวงษ์ธรรม

คนสวน ระดับ บ1


งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
Image Description
ประสาน เจริญเอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป