ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563)

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/62_3

7th May – 29th June 2020
Courses Group Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. May:13,18,20,25,27
June: 1,8,10,15,17,22,24,29
*Please note that 24th and 29th June class
will be a whole day class (9.00 a.m. –
4.00 p.m.).
Online Teaching and Learning
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 7,12,14,19,21,26,28
June: 2,4,9,11,16,18,23,25
Online Teaching and Learning
GRID516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. May:13,18,20,25,27
June: 1,8,10,15,17,22,24,29
*Please note that 24th and 29th June class
will be a whole day class (9.00 a.m. – 4.00 p.m.).
Online Teaching and Learning
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 7,12,14,19,21,26,28
June: 2,4,9,11,16,18,23,25
Online Teaching and Learning

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/62_3

17th May – 28th June 2020
Courses Group Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Online Teaching and Learning
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Online Teaching and Learning
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Online Teaching and Learning
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Online Teaching and Learning

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-Registration) : 25 - 27 มีนาคม 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน :ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563
  • ประกาศรายวิชาที่ได้ : 24 เมษายน 2563
    (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Email : gradlc@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
Fax : 02 441 9317