ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 4 - 29 ตุลาคม 2563 และ1 – 28 พฤศจิกายน 2563) (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

เรียนระหว่างวันที่ 4 - 29 ตุลาคม 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/2 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/3 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530/3 English Academic Writing I Download
6 GRID 531/3 English Academic Writing II Download
7 GRID 532/3 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
8 GRID 533/3 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

เรียนระหว่างวันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517/1:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530/4 English Academic Writing I Download
6 GRID 531/4 English Academic Writing II Download
7 GRID 532/4 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
8 GRID 533/4 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 21-23 กันยายน 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 27 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา