ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563) Update

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 514/2 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
5 GRID516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
6 GRID516/2 Thesis Writing for Graduate Studies Download
7 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
8 GRID 530 English Academic Writing I Download
9 GRID 531 English Academic Writing II Download
10 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
11 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
12 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317