ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563)

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 514/2 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
5 GRID516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
6 GRID516/2 Thesis Writing for Graduate Studies Download
7 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
8 GRID 530 English Academic Writing I Download
9 GRID 531 English Academic Writing II Download
10 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
11 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_3/62_1

30th June– 15th July 2020

Online English Courses for Doctoral Students

Courses Group Time Date
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue, Wed, & Thu
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
June: 30
July: 1, 2, 8, 9, 14,15
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Tue, Wed, & Thu
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
June: 30
July: 1, 2, 8, 9, 14,15
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue, Wed, & Thu
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
June: 30
July: 1, 2, 8, 9, 14,15
GRID516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Tue, Wed, & Thu
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
June: 30
July: 1, 2, 8, 9, 14,15

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_3/62_1

15th – 31st July 2020

Online English Courses for Doctoral Students

Courses Group Time Date
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/2 Tue, Wed, Thu, Fri
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/2 Tue, Wed, Thu, Fri
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/2 Tue, Wed, Thu, Fri
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31
GRID516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/2 Tue, Wed, Thu, Fri
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 16, 21, 22, 23, 29, 30, 31

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_3/62_1

4th – 26th July 2020

Online English Courses for Doctoral Students

Courses Group Time Date
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sat & Sun
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 4, 11, 12, 18, 19, 25, 26
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sat & Sun 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. July: 4, 11, 12, 18, 19, 25, 26
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sat & Sun
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 4, 11, 12, 18, 19, 25, 26
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Sat & Sun
9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
July: 4, 11, 12, 18, 19, 25, 26
  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 4 – 8 พฤษภาคม 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
  • (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317