ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 2 – 29 พฤศจิกายน 2563) (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 530/4 English Academic Writing I Download
2 GRID 531/4 English Academic Writing II Download
3 GRID 532/4 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
4 GRID 533/4 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 530/4 English Academic Writing I Download
2 GRID 531/4 English Academic Writing II Download
3 GRID 532/4 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
4 GRID 533/4 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 26 - 28 ตุลาคม 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา