ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2564)

1 – 24 March 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID 516/1: Thesis Writing for Graduate Studies Download
6 GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies Download
7 GRID 530 English Academic Writing I Download
8 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
9 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
10 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
11 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

1 – 29 April 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 516/2: Thesis Writing for Graduate Studies Download
5 GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies Download
6 GRID 530/1 English Academic Writing I Download
7 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
8 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
9 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
10 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • กำหนดการ Download Invoice : 1-3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : 22 กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 092-849-1339
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา