ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 – 28 สิงหาคม, 1– 27 กันยายน, 2 - 28 ตุลาคม, 1 – 28 พฤศจิกายน และ 1 – 28 ธันวาคม 2564 (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

  • กำหนดการลงทะเบียน (Student Service System) : 5 - 16 กรกฎาคม 2564
  • กำหนดการ Download Invoice : 1-3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : 6 สิงหาคม 2564 (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)

August 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
9 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

September 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
5 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
6 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

October 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
6 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
7 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

November 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
5 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
6 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

December 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 092-849-1518
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา