ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2562, 2 -27 ธันวาคม 2562)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2562, 2 -27 ธันวาคม 2562) นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking เรียน
จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 

หมายเหตุ

1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

2. อัตราค่าลงทะเบียน

  • 2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)
  • 2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317