ขยายเวลาแสดงความประสงค์จองรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 4 -29 ตุลาคม 2563 และวันที่ 2 -28 พฤศจิกายน 2563) (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต (เรียนวันที่ 5-29 ตุลาคม 2563 และวันที่ 2 – 28 พฤศจิกายน 2563) นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์จองรายวิชา (Booking Course) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน จนถึง วันที่ 16 กันยายน 2563 และขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียน (E-registration) ดังนี้

กำหนดการสำรองที่นั่งรายวิชา GRID รอบเรียนวันที่ 4 -29 ตุลาคม 2563 และวันที่ 2 -28 พฤศจิกายน 2563 (เทอม1/2563)
กำหนดการ ระยะเวลา
กำหนดการสำรองที่นั่ง (Booking Course) 12-16 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน 21 กันยายน 2563
กำหนดการลงทะเบียน (Student Service System) 21-23 กันยายน 2563
กำหนดการชำระเงิน ภายใน 27 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อห้องที่ได้เปิดและผู้เรียน 30 กันยายน 2563
รอบเรียน เดือนกันยายน 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
นักศึกษาท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง โดยเข้าไปที่ระบบ Student Service System และ คลิกที่เมนู course booking  ด้านซ้ายมือ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2563

 

หมายเหตุ

1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

2. อัตราค่าลงทะเบียน

  • 2.1 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)
  • 2.2 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)
  • 2.3 รายวิชา GRID 537 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 2 หน่วยกิต เป็นเงิน 8,000 บาท)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา