ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกวิธี อีกทั้งสามารถปฏิบัติตนเมื่อพบเหตุที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมในครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและช่วยกำกับดูแลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 112 คน

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230830

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่