ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230816

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่