ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก อาจารย์ ดร. วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการออกแบบหลักสูตรตามหลักการ OBE ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดให้ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230727_2

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่