ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Share & Learn “มารู้จัก ChatGPT AI สุดล้ำ”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ที่ก้าวไกลในปัจจุบัน จึงจัดกิจกรรม Share & Learn “มารู้จัก ChatGPT AI สุดล้ำ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า ChatGPT และสามารถนำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230711

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่