ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การตรวจสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และนำผลการตรวจที่ได้มาเป็นข้อมูลในการกระตุ้น และสร้างเสริมการดูแลสุขภาพมากขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/MUFGS_230403

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่