ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี คุณอมรรัตน์ ภู่นคร หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การ วินัย จรรยาบรรรณ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และการปฏิบัติตนในการทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่