ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง “หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้แทนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง “หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยมีบุคลากรกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความรู้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การบรรยายประกอบด้วยหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความเสียหายในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” และหัวข้อ “ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความรับผิดทางละเมิด”

ขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร กองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่