ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ Share & Learn ประสบการณ์จากการอบรม TQA Education Sector

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Share & Learn เรื่อง "ประสบการณ์จากการอบรม TQA Education Sector" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทีมหัวหน้างาน/รักษาการหัวหน้างาน ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม TQA Education Sector มาแลกเปลี่ยนร่วมกันกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการถึง 63 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่