ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ฯ และการปฏิบัติตนเมื่อพบเหตุที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการอบรมในครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากทีมงานเทศบาลเมืองกระทุ้มล้ม นำโดย คุณศักดิ์ชาย หุ่นสวัสดิ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและช่วยกำกับดูแลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 90 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่