ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การประกวดการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ hybrid ทั้ง on-site ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ online ผ่านระบบ Zoom โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 19 เรื่อง

โดยแบ่งตามกลุ่มการเสนอออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และกลุ่มที่ 4 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่