ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "Dealing with stress การจัดการความเครียด" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "Dealing with stress การจัดการความเครียด" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้แนะนำวิธีการจัดการกับความเครียดผ่านกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำไปปรับใช้กับชิวิตประจำวันได้ พร้อมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy skills) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่