ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การประกวดการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1)

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1) ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom meeting โดยกิจกรรมในวันแรก มีนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 20 เรื่อง โดยแบ่งตามกลุ่มการเสนอออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี กลุ่มที่ 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่