ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ "การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝายวิชาการ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ เพือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่พบจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาข้อควรระวังใน การปฏิบัติงานที่ควรทราบ และการทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเเละอาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ 68 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่