ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การนำเสนอผลงานในโครงการ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (Oral Presentation for the Distinguished Thesis Awards, Final Year 2020) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานได้ผ่านทางโปรแกรม ZOOM โดยแบ่งกลุ่มการเสนอขอรับรางวัลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Biological Science มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 6 ผลงาน
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Physical Sciences and Technology มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 3 ผลงาน
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่ม Health Sciences and Applied Health Sciences มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 5 ผลงาน
  • กลุ่มที่ 4 กลุ่ม Humanities, Social Sciences, Education and Liberal Arts มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 6 ผลงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่