ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในปีการศึกษา 1/2563 เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หลักสูตร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน