ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

"Alumni Tea Party" ณ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Alumni Tea Party ณ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills) ณ อาคาร R ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ R 203 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อาทร นกแก้ว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณในการใช้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ