ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดงาน "ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (อดีตรองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี นิติธรรมยง (อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด (อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานจัดให้มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ นางอรนันท์ ดีพรม งานบริการการศึกษา นางจำลอง ดำแดง งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา นายณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ งานแผนและพัฒนา และนางนันทวัน สุวงศ์ งานพัสดุ รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ – บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ นางอรกัญญา สมบุญโต งานคลัง และผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 หลังจากนั้นถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ภาคบ่ายต่อด้วยกิจกรรม "ผู้บริหารพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย"

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล