ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กับ มหาวิทยาลัย มหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

โดยมี นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ นางสุวิมล สายสุวรรณ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกองเทคโนโลยี พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และพันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ดร.กมลพร สอนศรี รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะสังคม ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ผศ.ดร. ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรม ศาสตร์ ร่วมลงนามสักขีพยาน พร้อมนี้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ ครอบคลุมถึงการร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม สำหรับการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรระหว่างกัน รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ อันเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่