ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ Hotel Ciputra จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ภายในโครงการจัดให้มีการอภิปรายถึงโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล