ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ หลังจากนั้น ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวและแนะนำนักศึกษาใหม่ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล กิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติและวีซ่า โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ "How to be a successful MU student, enjoy your life & enjoy your learning" นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่