ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง MU Choir

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง MU Choir วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการอำนวยเพลงด้านการขับร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการเพลงคณะนักร้องประสานเสียง MU Choir ซึ่งมาร่วมขับร้องบทเพลงอวยพรคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันคริสต์มาส ณ โถงชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา