ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมหัวข้อ "ต่อจิ๊กซอร์สร้างผู้นำในตัวคุณ"

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหัวข้อ "ต่อจิ๊กซอร์สร้างผู้นำในตัวคุณ" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพความผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้นำและพัฒนาตนเอง